Aktualności

Zarządzenie nr 11/20/21

ZARZĄDZENIE NR 11/20/21

Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie

z dnia 18 grudnia 2020r.

 

w sprawie: składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie w roku szkolnym 2021/22.

 

Na podstawie: art.153.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/21 do Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie a chcący kontynuować realizację wychowania przedszkolnego przez swoje dziecko w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2021/22 są zobowiązani w terminie od 4 stycznia 2021r. do 10 stycznia 2021r. złożyć u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Nie złożenie deklaracji, o której mowa w § 1 w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/22.

§ 3

Druk deklaracji jest dostępny u nauczycieli lub w kancelarii przedszkola.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.