RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka z siedzibą: 44-370 Pszów, Juranda 1,nr tel.32
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej podany adres siedziby administratora
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
 4. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U.2018.996 z późn. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2018.1457 z późn. zm. )
 5. w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wyrażenie zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 12. Dane osobowe są udostępnione upoważnionym z mocy prawa podmiotom, upoważnionym pracownikom administratora oraz podmiotom, wspomagającym administratora i za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności.