Aktualności

Uwaga Rodzice!

UWAGA RODZICE!!!

 

INFORMUJEMY, ŻE NUMER KONTA BANKOWEGO , NA KTÓRE PAŃSTWO WPŁACACIE OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE SŁUŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE DO TEGO CELU.

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW, UBEZPIECZENIE, KARTY ZBLIŻENIOWE ITP. NALEŻY WPŁACAĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLA ( GOTÓWKA).

 

PROSIMY O UWAŻNE DOKONYWANIE WPŁAT.

Ubezpieczenie

Uwaga Rodzice

Składka ubezpieczenia wychowanków

na rok 2020/21 wynosi 39,00 zł. 

Płatności proszę dokonywać w kancelarii przedszkola.

 

Ubezpieczenie dla dzieci na rok szkolny 2019/2020

Zmiana procedury z dnia 1 września 2020 r.

Załącznik

do zarządzenia dyrektora nr 8/20/21

z dnia 27 listopada 2020 r.

 

PROCEDURA

funkcjonowania Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie

z zachowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 19 listopada 2020 r.

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Spełniając wymagania GIS dotyczące wymaganej powierzchni przypadającej na 1 dziecko na salach zabaw, w przedszkolu funkcjonują 4 grupy dzieci, w tym grupa popołudniowa.

   

 2. W miarę możliwości organizacyjnych zapewnia się taką organizację pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup.

   

 3. Załatwianie spraw w kancelarii przedszkola odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( maseczka, dystans społeczny).

   

 4. Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki wynoszący min. 1,5 m.

   

 5. Zabrania się przynoszenia do przedszkola z domu zabawek innych przedmiotów oraz wynoszenia przedmiotów z przedszkola.

   

 6. Przedszkole zapewnia częste wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję sprzętów, powierzchni i zabawek, z którymi mają styczność dzieci, zgodnie z ustalonym harmonogramem, oraz częste mycie rąk wodą i mydłem przez wychowanków. Wskazane mycie rąk przez dzieci bezpośrednio po wejściu do przedszkola. Zał. nr 1

   

 7. Dzieci korzystają w przedszkolu z posiłków na dotychczasowych zasadach.

   

 8. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym w wyznaczonym czasie, zgodnie z ustalonymi zasadami i w wydzielonych częściach ogrodu przedszkolnego:

  - grupa 3-4-latków od 10:00 do 11:00 i od 15:00 do 16:00

  - grupa 4-5-latków od 11:00 do 12:00 I część ogrodu

  - grupa 6- latków od 11:00 do 12:00 II druga część ogrodu

  - grupa popołudniowa od 13:00 do 14:00 i od 16:00 do 18:00

   

 9. Dopuszcza się spacery poza teren przedszkola, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, z zakazem korzystania z placów zabaw.

   

 10. Dzieci korzystają z butelkowanej wody do picia pod nadzorem nauczyciela.

   

 11. Ogranicza się przebywanie na placówce osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

   

  II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

 

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

   

 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się wg ustalonych z rodzicami przedziałów czasowych.

   

 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m oraz dokonania zgodnie z instrukcją dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola i założenia maseczki na usta i nos.

   

 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni. W szatni może przebywać jednocześnie 2 rodziców ze swoimi dziećmi. Należy sprawnie przygotować dziecko do wejścia na salę i opuścić szatnię aby nie blokować możliwości wejścia do przedszkola innym rodzicom przyprowadzającym dzieci. Wyjątek stanowią rodzice , których dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną. Pozostali rodzice oczekują na wejście do przedszkola przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego.

   

 4. Na terenie placówki może przebywać maksymalnie 1-2- rodziców z dzieckiem, które jest w trakcie okresu adaptacyjnego. Czas pobytu rodzica należy skrócić do absolutnie niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona nosa i ust, zdezynfekowane ręce, tylko osoba zdrowa).

   

 5. Dziecko należy przekazać nauczycielowi w drzwiach sali.

   

 6. Dziecko należy odebrać z przedszkola w drzwiach sali i sprawnie opuścić szatnię aby nie blokować możliwości wejścia do przedszkola innym rodzicom odbierającym dzieci.

 

III POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA DZIECKA WIRUSEM

COVID-19

 

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące przejawy choroby ( podwyższona temperatura 37°C, uporczywy kaszel, duszności) należy natychmiast odizolować od pozostałych dzieci, pracowników przedszkola i niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola, rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

   

2. Miejscem izolacji jest przedsionek przedszkola w części grupy 3-4-letniej. Pomieszczenie to

jest wyposażone w środki ochrony indywidualnej ( maseczka, fartuch z długim

rękawem, środek do dezynfekcji, maseczka dla chorego dziecka).

 

3. Dziecko przebywa w tym pomieszczeniu do czasu przekazania go rodzicowi pod opieką

dyrektora lub innego pracownika wyznaczonego przez nauczyciela , któremu powierzono

grupę.

 

4. Osoba towarzysząca dziecku jest zobowiązana do zachowania szczególnych środków

ostrożności z wykorzystaniem maseczki osłaniającej usta i nos, przyłbicy, fartucha z długim

rękawem, środków do dezynfekcji).

 

5. Przekazanie dziecka rodzicom następuje przy wejściu do przedszkola od strony dzieci

3-4-letnich.

 

6. Miejsca, w których przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz

zdezynfekować powierzchnie dotykowe, zabawki.

 

7. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem podejrzanym o zakażenie wirusem sporządza

listę osób przebywających w tym samym czasie i miejscu, w którym przebywało dziecko.

 

8. Rodzic dziecka po konsultacji medycznej informuje dyrektora przedszkola o diagnozie,

ewentualnym zakażeniu dziecka COVID-19. O przypadku zakażenia dziecka dyrektor

przedszkola powiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną w Wodzisławiu Śl. i stosuje się

ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

 

IV. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKA WIRUSEM COVID-19

 

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów nie należy przychodzić do pracy. Należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Wodzisławiu Śl., oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod 999 lub 112 i poinformować, że istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem.

   

 2. Jeżeli w trakcie pracy pojawią się niepokojące przejawy choroby ( podwyższona temperatura 37°C, uporczywy kaszel, duszności) należy natychmiast odizolować pracownika od pozostałych pracowników przedszkola i dzieci oraz niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola.

   

 3. Miejscem izolacji jest przedsionek przedszkola od strony maluchów. Pracownik przejawiający niepokojące objawy powinien bezwzględnie nałożyć maseczkę zakrywając nos i usta.

   

 4. Opuszczenie miejsca pracy następuje przy wejściu do przedszkola od strony maluchów.

   

 5. Miejsca, w których przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz

  zdezynfekować powierzchnie dotykowe, klamki, poręcze, uchwyty z zachowaniem środków ostrożności ( maseczka, rękawiczki jednorazowe).

   

 6. Po konsultacji lekarskiej pracownik jest zobowiązany poinformować dyrektora przedszkola o ewentualnym zakażeniu koronawirusem. O zaistniałym przypadku dyrektor przedszkola powiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną w Wodzisławiu Śl. i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń, ustala czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

   

 7. Dyrektor przedszkola sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie i miejscu, w którym przebywał pracownik podejrzany o zakażenie .

   

  V. PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW

   

 1. W przedszkolu obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania kuchni przedszkolnej określone w księdze HACCP.

   

 2. Pracownicy kuchni dochowują szczególnej ostrożności w zachowaniu zabezpieczenia epidemiologicznego przez stosowanie środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

   

 3. Kucharka jest odpowiedzialna za utrzymanie higieny, mycia i dezynfekcji kuchni, naczyń stołowych oraz sztućców. Dezynfekcji dokonuje się przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, po dostarczeniu produktów do kuchni przez intendentkę oraz w miarę potrzeb.

   

 4. Intendentka i kucharka są zobowiązane do mycia detergentem opakowań produktów dostarczonych do kuchni.

   

 5. Naczynia i sztućce należy każdorazowo myć i wyparzać w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C.

   

 6. Wydawanie posiłków przebiega bez kontaktu pracowników kuchni z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

   

 7. Pojemniki z posiłkami na salę dostarcza, rozdaje posiłki dzieciom i zbiera brudne naczynia po zakończonym posiłku woźna oddziałowa przydzielona do grupy.

   

 8. Posiłki wydaje się i zbiera brudne naczynia zgodnie z ustalonymi drogami czystymi i brudnymi kuchni przedszkolnej z zachowaniem szczególnej ostrożności i stosowaniem środków ochrony indywidualnej przez osoby rozdzielające posiłki.

   

 9. Po każdym posiłku sale gdzie spożywano posiłek (pod nieobecność dzieci) woźna oddziałowa dokładnie wietrzy, myje powierzchnie stolików i dezynfekuje.

 

VI. DEZYNFEKCJA I WIETRZENIE POMIESZCZEŃ

 

 1. Z sali i pomieszczeń , w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować.

   

 2. Codziennie woźna oddziałowa przeprowadza gruntowne sprzątanie sali zabaw z użyciem detergentów i dokonuje dezynfekcji sprzętów, zabawek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, klawiatur, włączników, klamek.

   

 3. Dezynfekcji podlegają użyte przybory sportowe, kredki, nożyczki.

   

 4. Materiały typu plastelina, pojemniki z kaszą są po użyciu przez dzieci poddane dwutygodniowej kwarantannie i po tym okresie przeznaczone do dalszego użytku.

   

 5. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

   

 6. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym, po skorzystaniu z niego przez grupę, jest każdorazowo czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany przez woźną oddziałową przyporządkowaną do grupy bezpośrednio po opuszczeniu ogrodu przez grupę dzieci.

   

 7. Dezynfekcja dostępnymi na placówce środkami powinna być przeprowadzana z ścisłym przestrzeganiem zaleceń producenta używanego środka znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

   

 8. Osoba przeprowadzająca dezynfekcję jest zobowiązana do ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

   

 9. Woźna oddziałowa przeprowadza bieżącą dezynfekcję toalet( co najmniej 1 raz dziennie).

   

 10. Dyrektor przedszkola przeprowadza monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów stolików, klawiatur, włączników – zał. nr 2

 

Stomatologia

Pszów 28.10.2019

 

 Gabinet stomatologiczny NZOZ „VITA-DENT” Katarzyna Wita-Wójcik zaprasza do Poradni Profilaktyki Stomatologicznej Rodziców wraz z dziećmi w każdym wieku na bezpłatne badanie stomatologiczne .

 

 

Rejestracja możliwa codziennie

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32/ 454-27-19

 

 Na I umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką rodzica (lub opiekuna prawnego), ponieważ konieczne jest wypełnienie karty zdrowia dziecka, oświadczeń oraz zgody na badanie i ewentualne późniejsze leczenie. Prosi się również o przyniesienie dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

 Adres placówki:

 

NZOZ „VITA-DENT” Katarzyna Wita-Wójcik

44-370 Pszów, ul. Majakowskiego 7

(boczna ul. Konopnickiej i Pszowskiej)

 

 

 Szanowni Rodzice

 

 

W gabinecie stomatologicznym NZOZ „VITA-DENT”

Katarzyna Wita-Wójcik w Pszowie przy ul. Majakowskiego 7 funkcjonuje Poradnia Profilaktyki Stomatologicznej prowadzona przez dyplomowane higienistki stomatologiczne p. Ewę Niedziela i  p. Katarzynę Matuszek.

 

Jest to jedyna tego typu poradnia w powiecie wodzisławskim. Świadczy usługi w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i dorosłych obejmujące:

 • lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych

 • lakierowanie zębów

 • usuwanie osadów i złogów nazębnych aparatem ultradźwiękowym, piaskowanie

 • przeglądy i badania kontrolne

 • indywidualny dobór szczoteczek, czyścików międzyzębowych, płukanek i innych środków do higieny jamy ustnej

 • profilaktyka i leczenie nadwrażliwości zębów preparatami fluorowymi, ziołowymi, „płynnym szkliwem”

 • indywidualne instruktaże prawidłowej higieny jamy ustnej

 

 

UWAGA Rodzice dzieci 5, 6 i 7-letnich

 

 

Lakowanie jest sprawdzoną metodą zapobiegania próchnicy zębów u dzieci. Między 5-7 rokiem życia za mlecznymi „5” wyrastają pierwsze stałe zęby tzw. „6”, które warto zabezpieczyć w tym czasie poprzez wspomniane na początku lakowanie.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zabieg do dnia, w którym

dziecko ukończy 8 rok życia.

 

Metodę tę można stosować również w trzonowcach mlecznych oraz pozostałych trzonowcach i przedtrzonowcach stałych, gdy istnieją wskazania do przeprowadzenia tego zabiegu (odpłatnie).

 

Zapraszamy Państwa z dziećmi do naszej

Poradni Profilaktyki Stomatologicznej.

 

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32/ 454 27 19

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00-16.00